Privacyverklaring Senders & van Balsfoort Advies

Senders & Van Balsfoort Advies


Wie zijn we?

Senders & van Balsfoort Advies heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

telefoon: 073-5222555
e-mail: info@s-vbadvies.nl
website: www.senders-vanbalsfoort.nl
bezoekadres: Molenstraat 40, 5242 HA Rosmalen
postadres: Postbus 14, 5240 AA Rosmalen


Waarom deze verklaring?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.


1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • overige gegevens, indien noodzakelijk en relevant voor onze advies- en bemiddelingswerkzaamheden in een financiële dienst of product.

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming.


2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.


3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.


4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.


5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming Dré van Balsfoort, te bereiken via 073-5222555 of info@s-vbadvies.nl
 • vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.


6. Beveiliging van jouw gegevens

6.1 Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder:

 • up-to-date virusscan
 • geen onbeveiligde externe harde schijven
 • geen onbeveiligde back-ups
 • geen documenten op privé laptop/tablet e.d. opslaan
 • clean desk policy
 • laptop/tablet e.d. niet onbemand achterlaten
 • documenten op de juiste manier vernietigen
 • zorgvuldig gebruik van usb-sticks


7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.


8. Social Media

8.1 De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken LinkedIn en Facebook. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.


9. Wijzigingen van deze privacyverklaring

9.1 Het kan voorkomen dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt je steeds de meest actuele verklaring.


10. Uw rechten

10.1 Je hebt het recht om aan ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je het verzoek indienen om de gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

10.2 Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde per post of e-mail richten aan:

Dré van Balsfoort
Tel. 073-5222555
Postbus 14, 5240AA Rosmalen
Molenstraat 40, 5242 HA Rosmalen
info@s-vbadvies.nl

Om te voorkomen dat van bovenstaande rechten misbruik wordt gemaakt, vragen wij je bij indiening van je verzoek je te identificeren. Je dient bij het verzoek een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie het BSN-nummer én de pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘kopieID’ app voor gebruiken.

10.3 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl