Algemene Voorwaarden Senders & van Balsfoort Advies

Senders & Van Balsfoort Advies

Artikel 1 - DEFINITIES

1.1 Dienstverlener:

Senders & van Balsfoort Advies gevestigd te Rosmalen aan Molenstraat 40, 5242 HA.

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Senders & van Balsfoort Advies enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:

De door de opdrachtgever aan Senders & van Balsfoort Advies verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

1.4 Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Senders & van Balsfoort Advies zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Senders & van Balsfoort Advies op verzoek van opdrachtgever zal bemiddelen.

1.5 Aanbieder:

De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

Artikel 2 – OPDRACHTEN

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Senders & van Balsfoort Advies wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Senders & van Balsfoort Advies een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Senders & van Balsfoort Advies is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan Senders & van Balsfoort Advies verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Senders & van Balsfoort Advies en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Senders & van Balsfoort Advies werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan Senders & van Balsfoort Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Senders & van Balsfoort Advies, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Senders & van Balsfoort Advies opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Senders & van Balsfoort Advies en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor werkzame personen niet meer voor Senders & van Balsfoort Advies werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Senders & van Balsfoort Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES VAN AANBIEDER EN ADVIEZEN SENDERS & VAN BALSFOORT

3.1 Door Senders & van Balsfoort Advies namens een Aanbieder aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2 Aan door Senders & van Balsfoort Advies gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door de opdrachtgever is geaccepteerd, kan Senders & van Balsfoort Advies een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door Senders & van Balsfoort Advies aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Senders & van Balsfoort Advies een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4 – COMMUNICATIE

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Senders & van Balsfoort Advies heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Senders & van Balsfoort Advies heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Senders & van Balsfoort Advies verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Senders & van Balsfoort Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Senders & van Balsfoort Advies het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Senders & van Balsfoort Advies heeft bekend gemaakt, mag Senders & van Balsfoort Advies erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

ARTIKEL 5 – INSCHAKELING DERDEN

5.1 Het is Senders & van Balsfoort Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

5.2 Voor zover bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Senders & van Balsfoort Advies is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 Senders & van Balsfoort Advies is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6 – HONORARIUM EN BETALING

6.1 Het voor diens dienstverlening aan Senders & van Balsfoort Advies toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen, al dan niet in abonnementsvorm.

6.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Senders & van Balsfoort Advies inbegrepen in de door opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt deze aan Senders & van Balsfoort Advies.

6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Senders & van Balsfoort Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Senders & van Balsfoort Advies beïnvloeden.

6.4 In het geval Senders & van Balsfoort Advies werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Senders & van Balsfoort Advies start met de uitvoering van de opdracht.

6.5 Alle bedragen die betrekking hebben op honoraria, vergoedingen en andere tarieven zijn exclusief btw. Wanneer u na ons advies besluit om een verzekering of hypothecair krediet niet via ons kantoor tot stand te laten komen, zijn wij verplicht om 21% btw in rekening te brengen over de door u verschuldigde bedragen.

6.6 Facturen van Senders & van Balsfoort Advies dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Senders Advies voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.7 Indien opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekkinghebben op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Senders & van Balsfoort Advies is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever.

6.8 Verrekening door opdrachtgever van door Senders & van Balsfoort Advies voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Senders & van Balsfoort Advies uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.9 Indien opdrachtgever de door Senders & van Balsfoort Advies in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Senders & van Balsfoort Advies te voldoen kan Senders & van Balsfoort Advies de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.10 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.11 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Senders & van Balsfoort aanleiding geeft, is Senders & van Balsfoort Advies bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7 - INFORMATIE VAN OPDRACHTGEVER

7.1 opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Senders & van Balsfoort Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogens-situatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat Senders & van Balsfoort Advies haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 Senders & van Balsfoort Advies kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Senders & van Balsfoort Advies zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Senders & van Balsfoort Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Senders & van Balsfoort Advies verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Senders & van Balsfoort Advies meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Senders & van Balsfoort Advies het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever.

7.5 Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Senders & van Balsfoort Advies de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID VAN SENDERS & VAN BALSFOORT ADVIES

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Senders & van Balsfoort Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Senders & van Balsfoort Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Senders & van Balsfoort Advies wordt uitgekeerd, inclusief het door Senders & van Balsfoort Advies te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Senders & van Balsfoort Advies in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Senders & van Balsfoort Advies alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Senders & van Balsfoort Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Senders & van Balsfoort Advies geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Senders & van Balsfoort Advies en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Senders & van Balsfoort Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Senders & van Balsfoort Advies kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Senders & van Balsfoort Advies verzonden (email)berichten Senders Advies niet hebben bereikt.

8.7 Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Senders & van Balsfoort Advies, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken. Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.9 Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval Senders & van Balsfoort Advies adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Senders & van Balsfoort Advies een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Senders & van Balsfoort Advies is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Senders & van Balsfoort Advies niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Senders & van Balsfoort Advies voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Senders & van Balsfoort Advies indien Senders & van Balsfoort Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9 – OVERMACHT

9.1 Senders & van Balsfoort Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Senders & van Balsfoort Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Senders & van Balsfoort Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Senders & van Balsfoort Advies geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Senders & van Balsfoort Advies kan worden gevergd.

Artikel 10 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

10.1 Door opdrachtgever aan Senders & van Balsfoort Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door Senders & van Balsfoort Advies niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Senders & van Balsfoort Advies op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Senders & van Balsfoort Advies, zal Senders & van Balsfoort Advies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.


Artikel 11 – KLACHTENINSTITUUT

11.1 Senders & van Balsfoort Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.003040. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

Artikel 12 – VERVAL VAN RECHT

12.1 Klachten met betrekking tot door Senders & van Balsfoort Advies verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Senders Advies, te worden ingediend bij Senders & van Balsfoort Advies. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Senders & van Balsfoort Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13 - DIVERSEN

13.1 Op alle door Senders & van Balsfoort Advies uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Senders & van Balsfoort Advies en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Senders & van Balsfoort Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Senders & van Balsfoort Advies en opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun geldigheid onverkort behouden.